Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

OS Vasa Pelagic Leskovac


Go to content

francuski jezik

nastava > od 5. do 8. razreda

FRANCUSKI JEZIK

Osnovna škola "Vasa Pelagic" jedna je od retkih u Leskovcu koja neguje nastavu francuskog jezika. Pohadja je nešto više od 200 ucenika škole od 5. do 8. razreda. U odeljenju V-3 nastavu izvodi prof. Ivana Paunovic, dok u ostalim odeljenjima (V-4, VI-1, VI-3, VII-2, VII-3, VIII-2 i VIII-4) predaje prof. Aleksandar Cincar-Jankovic.


Cilj nastave francuskog jezika u osnovnog obrazovanju, kao i svakog drugog stranog jezika, jeste ovladavanje komunikativnih veština i razvijanje sposobnosti i metoda ucenja stranog jezika. To ukljucuje, ne samo razvijanje saznajnih i intelektualnih sposobnosti ucenika, vec i sticanje pozitivnog odnosa prema drugim jezicima i kulturama, kao i uvažavanje razlicitosti i navikavanje na otvorenost u komunikaciji. Tokom osnovnog obrazovanja, ucenici usvajaju osnovna znanja iz francuskog jezika, koja ce im omoguciti da se u jednostavnijoj usmenoj i pisanoj komunikaciji sporazumevaju sa ljudima iz drugih zemalja na ovom jeziku.


U 5. razredu uci se iz udžbeni?kog kompleta "Le Français pour nous 1", koji je izradjen prema novom planu i programu koji je Nacionalni prosvetni savet usvojio 2007. godine. Ovaj komplet sadrži udžbenik, radnu svesku, i po prvi put CD sa snimljenim tekstovima i vežbama, koji prati svaki primerak kompleta. Na kraju prve godine ucenja, ucenik treba da prepoznaje francuski jezik medju drugim stranim jezicima, da razume kracu usmenu poruku, da cita sa razumevanjem krace tekstove u vezi sa poznatim temama (ne duže od 50 reci), da iskaže jednostavnu usmenu poruku, da piše kratke poruke (do 30 reci), da razmenjuje sa sagovornicima kratke informacije u vezi sa poznatim temama, i da prepoznaje osnovne principe gramaticke i sociolingvisticke kompetencije. U prvoj godini ucenja posebno se posvecuje pažnja tehnici citanja i ucenju znacenja reci, dok se izbegavaju gramaticka pravila i gramaticka terminologija.

U 6. razredu koriste se udžbenik i radna sveska "Bonjour la France 2", a težište je i dalje na usmenom izražavanju i razumevanju govora, i postupnom opismenjavanju. Ucenici treba da nauce da prepoznaju fonološki sastav jezika, da usvoje akcenat, ritam i karakteristicnu intonaciju, da razumeju znacenje malo dužih iskaza i da nauce da ga ponavljaju, a zatim i variraju. Nastavlja se sa složenijim zahtevima u oblasti razumevanja na sluh. Pored razumevanja zahteva, molbi, iskaza i pitanja, ucenici se osposobljavaju i da razumeju varijacije poznate sadržine u okviru obradjene tematike (na primer: promenu roda, broja, osobine lica ili predmeta, mesta i vremena dogadjanja radnje i sl.). U skladu sa porastom znanja ucenika povecavaju se zahtevi i u dijaloškoj i u monološkoj formi izražavanja, a uvode se i jednostavnije gramaticke jedinice.

U 7. razredu, koristeci udžbenik i radnu svesku "Présent", ucenici treba da razumeju izlaganja nove složenije sadržine. Jezicki sistem se sada usvaja analiticki, na nivou koji odgovara uzrastu ucenika i njihovim mogucnostima. Koriste se tehnike rada, kao što su: izdvajanje pojedinih glasova, reci i recenica, provera razumevanja saopštenog iskaza uz pomoc pitanja, pitanja sa višestrukim izborom odgovora, zahteva da se odredi da li je dati iskaz tacan ili ne, uocavanje bitnih karakteristika licnosti, situacije, i sl. Pocinje se sa sažimanjem i prepricavanjem teksta, i sa vodjenjem spontanog razgovora u okviru obradjene teme. Kao lektira, obradjuju se pojedini pristupacni i zanimljivi tekstovi iz "Malog Princa".

U 8. razredu ucenici rade uz udžbenik i radnu svesku "Hier et demain". Sada se od ucenika ocekuje razumevanje i svesna primena osnovnih elemenata i njihove funkcionalne povezanosti, kao što su: funkcija pojedinih delova iskaza, kategorija roda, broja, vida i vremena, samostalnost ili zavisnost elemenata i sl. Stvaraju se nove govorne situacije na osnovu obradjenih tema u skladu sa interesovanjem ucenika, grade se novi dijalozi u skladu sa mogucnostima i željama ucenika, uz korišcenje naucenih komunikativnih jedinica i frazeoloških izraza, igraju se uloge u dijalozima i situacijama, vodi se razgovor ucenika u grupi o odredjenoj temi, pišu se sastavi i dijalozi na teme iz svakodnevnog života, pisma, mejlovi i sl. Utvrdjuju se gramaticke jedinice iz prethodnih razreda, pri cemu se posebno insistira na njihovoj upotrebi u komunikaciji na francuskom jeziku.

U cilju promocije francuskog jezika, povremeno se organizuju i posebni projekti, kao što je recimo recital na francuskom jeziku, koji su izveli ucenici 6. i 7. razreda na priredbi "Apel za ljubav", koja je održana u okviru nastave gradjanskog vaspitanja u Leskovackom kulturnom centru, krajem prošle školske godine. Ove godine u planu je održavanje karaoke-takmicenja u izvodjenju novih i starih francuskih pesama, na kome ce ucestvovati svi zainteresovani ucenici od 5. do 8. razreda.

Ucenici 8. razreda svake godine ucestvuju i na takmicenjima u poznavanju francuskog jezika, i redovno postižu zapažene rezultate.
Ove godine,
ucenica VIII-4 Milena Dimitrijevic osvojila je 2. mesto na okružnom takmicenju i plasirala se na republicko, koje se održava 10. maja u Sremskim Karlovcima. Ucenica istog odeljenja Jovana Stojanovic zauzela je trece mesto na pomenutom takmicenju, sto je takodje veliki uspeh.

pocetna strana | o skoli | nastava | kabineti | zaposleni | ucenici | aktuelno | Site Map


Copyright::by Nicic::2008::Sva prava zadrzana | vasapelagic@yahoo.com

Back to content | Back to main menu