Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

OS Vasa Pelagic Leskovac


Go to content

pedagosko-psiholoska sluzba

zaposleni > strucne sluzbe

PEDAGOŠKO-PSIHOLOŠKA SLUŽBA
Prošlo je dosta godina od kada su naše osnovne škole širom otvorile vrata pedagoško-psihološkoj službi koja je svojom upornošcu ostala u školi i tako zapocela složeni rad, istovremeno osporavana, kritikovana, ali i hvaljena.
Prilikom izrade i oblikovanja svojih planova rada, pedagog i psliholog koriste plan i program strucne službe Osnovne škole. Ova služba je zainteresovana za sva podrucja rada u školi ali se, iz objektivnih razloga, postiže razlicit uspeh u animiranju pojedinih delatnosti.
Pored obavljanja rutinskih poslova (planiranje i programiranje, instruktivni rad, vrednovanje rada) pedagoško-psuhološka služba se javlja i kao istraživac i analizator u našem kolektivu. Problematiku istraživanja i analize biramo sami, zavisno od uocenih, prioritetnih problema koji zahtevaju da budu istraženi i analizirani. Dijapazon naših interesovanja je vrlo veliki a najbitnije od svega je da je u centru naših interesovanja uvek UCENIK. Naš najveci cilj je da pomognemo uceniku da za što krace vreme usvoji što više informacija, da se osposobi za samostalno sticanje znanja i naravno, za prakticnu primenu istih. Pomenucemo samo neka istraživanja koje je naš tim obavio:

  • Opterecenost ucenika nastavom i vannastavnim aktivnostima
  • Teškoce koje se javljaju prilikom prelaza sa razredne na predmetnu nastavu
  • Kako ucenici doživljavaju uspeh i neuspeh
  • Uticaj osenjivanja na motivaciju ucenika
  • Izostajanje ucenika iz škole i dr.

Pedagoško-psihološka služba ispituje predznanje dece koja treba da podju u prvi razred, zatim, na osnovu dobijenih rezultata, struktuira odeljenja uzimajuci u obzir sve neophodne elemente za pravilan i ujednacen raspored ucenika po odeljenjima. Efekti ovakvog nacina rada vidljivi su tek nakon nekoliko godina. Saradnja direktora i pedagoško-psihološke službe ogleda se u svim poslovima koji se odvijaju u okviru škole. Pomenucemo, najpre, programiranje i planiranje celokupnog rada u školi, zatim saradnju na planu realizacije nastave, pracenju te realizacije, i na kraju saradnju u verifikativnoj fazi vaspitno-obrazovnog rada u školi. Saradnja je neophodna pri planiranju i organizovanju nastavnog rada, unapredjivanju pedagoške dokumentacije, proceni stepena realizacije pojedinih poslova.
Velikom broju nastavnika i ucitelja koji primenjuju inovativne postupke u vaspitno-obrazovnom radu, pridružuje se i pedagoško-psihološka služba, na samo kao saradnik i pratilac, vec i kao aktivni ucesnik u realizaciji novih programa.
Veliki napor pedagoško-psihološka služba ulaže i animiranje i inoviranje rada Djackog parlamenta koji predstavlja plodno tlo za razvoj individualnosti, na jednoj, ali i jedinstvo na drugoj strani. U ovom kontekstu želimo da istaknemo i pomoc ucenicima u procesu socijalizacije i napredovanja u ucenju, vladanju i pravilnom korišcenju slobodnog vremena.
Pedagoško-psihološka služba naše škole razvila je široku saradnju sa svim ustanovama koje na izvestan nacin doprinose ostvarivanju zadataka škole:

  • Školska uprava, Leskovac (administrativno pracenje)
  • Decji dispanzer
  • Centar za socijalni rad
  • Predškolska ustanova
  • Srednje škole

Veoma je bitno da napomenemo i to da naša služba daje važnu podršku i strucnu pomoc deci sa posebnim potrebama.
Zakljucujemo da je psihološko-pedagoška služba naše škole neophodna i da i dalje treba razvijati njen rad i usavršavati ga raznovrsnim programskim sadržajima. Strucnom usavršavanju je i do sada pedagoško-psihološka služba posvecivala veliku pažnju, kako individualno, tako i grupno, putem seminara i razlicitih edukacija a isticemo da to treba da bude naša preokupacija i nadalje, jer samo blagovremene informacije mogu biti od koristi. Sigurni smo da samo radna, odgovorna i saradnicka kultura na kojoj se termelji rad naše službe može doprineti uspešnom rešavanju mnogih dilema i problema u školi.


Pedagog: Ljubica Grujic
Psiholog: Ana Antanaskovic


pocetna strana | o skoli | nastava | kabineti | zaposleni | ucenici | aktuelno | Site Map


Sub-Menu:


Copyright::by Nicic::2008::Sva prava zadrzana | vasapelagic@yahoo.com

Back to content | Back to main menu